Toni Alorda

Retronellaços per a l'article "Pere Morell: els inquers no t'engegam":